כתב ויתור

מידע הכלול באתר girlisme.com מיועד למידע כללי בלבד. המידע מסופק על ידי משתמשים רשומים ובעלי טורים, למרות שאנו משתדלים לשמור את המידע מעודכן ולשמור על דיוק המידע, איננו מציגים מצגים או התחייבויות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, לגבי השלמות, הדיוק, המהימנות, התאמה או זמינות ביחס ל girlisme.com או מידע, מוצרים, שירותים או גרפיקה קשורים הרשומים ב- girlisme.com לכל מטרה. לכן הסתמכותך על מידע כזה היא על אחריותך בלבד. משתמשי שירותי פרסום (מפרסמים) girlisme.com צפוי לרשום מידע מהותי בכנות.

girlisme.com אינה אחראית לאי-מסירה של נתונים/מידע שנמסרו על ידי הקוראים דרך סוגים שונים של ערוצי תקשורת (מייל, SMS, טופס מקוון) עקב שגיאות טכניות בלתי צפויות.

עם כל הכבוד girlisme.com אינה אחראית לכל אובדן או נזק בין במישרין ובין בעקיפין או כתוצאה, או מכל אובדן ו/או אובדן כלשהו הנובע מאובדן נתונים או רווחים הנובעים או בקשר עם השימוש באתר. girlismeזה .com.

girlisme.com שומרת לעצמה את הזכות לטעון, לא לטעון, לערוך ו/או למחוק נתונים/מידע שנשלחו על ידי הקוראים.

דרך האתר girlisme.com, אתה רשאי לקשר לאתרים אחרים שאינם בשליטתנו girlisme.com. איננו שולטים באופי, בתוכן ובזמינות של אתרים אלו. הכללת קישור אינה מהווה המלצה או אישור לדעות המובעות בקישור.

girlisme.com אינה אחראית לאי-מסירה של נתונים/מידע שנמסרו על ידי הקוראים דרך סוגים שונים של ערוצי תקשורת (מייל, SMS, טופס מקוון) עקב שגיאות טכניות בלתי צפויות.

נתונים ו/או מידע זמין ב girlisme.com הוא לעיון בלבד, ואינו מיועד למטרות עסקה כלשהן. למרות שנעשו מאמצים שונים להציג את הנתונים ו/או המידע בצורה מדויקת ככל האפשר, girlisme.com וכל השותפים המספקים נתונים ומידע, לרבות כותבי טורים, אינם אחראים לכל שגיאות ועיכובים בעדכון נתונים או מידע, או כל הפסדים הנובעים מפעולות הקשורות לשימוש בנתונים/מידע המוצגים. girlisme. Com.

girlisme.com אינה אחראית לכל עסקאות המתרחשות בין מבקרים (מבקרים) שניגשים לאתר girlisme.com עם משתמשי שירותי פרסום girlisme. Com.

girlisme.com לא יכולה להיות אחראית או אחראית למידע מהותי, זמינות מוצרים או שירותים המוצעים על ידי מפרסמים.

נעשה כל מאמץ לשמור על האתר girlisme.com ממשיך לפעול ללא בעיות. למרות זאת girlisme.com אינה אחראית או אחראית לכל חלק מהאתר או כולו girlisme.com שאינו זמין באופן זמני עקב בעיות טכניות שאינן בשליטתנו.